Privacy Policy

Privacy verklaring

Algemeen

SOMEONE B.V. (hierna te noemen: ‘’SOMEONE’’) is een breed georiënteerd loopbaanbureau dat zich richt op de ontwikkeling van mensen en teams in organisaties, het adviseren van management en het werven, selecteren, detacheren en uitzenden van werkzoekenden. Wij zijn gevestigd te (5301 PA) Zaltbommel, aan het adres Van Heemstraweg West 5 en te bereiken via e-mailadres info@someone.nl en telefoonnummer 0418 682882.
Ten behoeve van de activiteiten van SOMEONE worden persoonsgegevens verwerkt. Op grond van de geldende privacy wetgeving zijn wij verplicht om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. In deze privacy verklaring geven we meer informatie over deze verwerking van persoonsgegevens. Ook leggen wij uit wat u kunt doen als u niet wilt dat uw persoonsgegevens door ons verwerkt worden.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

• Identificatie- en contactgegevens: naam, achternaam, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer;
• Bedrijfsgegevens: bedrijfsnaam, beroepsactiviteit, bankrekeningnummer; persoonsgegevens van werknemers die door werkgever aan ons zijn verstrekt.
• Sollicitatiegegevens: persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt bij een sollicitatie, waaronder, doch niet uitsluitend, uw voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, adres, e-mailadres, telefoonnummer en overige in uw CV of sollicitatie vermelde gegevens;

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens en wat is wettelijke grondslag voor het verwerken en verzamelen van uw gegevens?

 

Contactgegevens / Bedrijfsgegevens

Wij verwerken en bewaren uitsluitend de persoonsgegevens die door u of door uw werkgever worden opgegeven. Wij hebben deze gegevens nodig om met u in contact te komen om te kunnen reageren op uw verzoek of vragen met betrekking tot onze dienstverlening. Verder worden deze gegevens gebruikt om u aanvullende informatie te versturen over de eventueel door u af te nemen diensten indien gewenst. Tenslotte kunnen wij, met uw toestemming, zowel per mail als per post informatie sturen voor toekomstige marketingdoeleinden.
De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw contactgegevens/bedrijfsgegevens is het gerechtvaardigd belang van SOMEONE om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Zonder verwerking van deze gegevens kunnen wij onze diensten namelijk niet uitvoeren.

 

Sollicitatiegegevens / werving en selectieprocedure  

Indien u bij ons solliciteert, worden de door u verstrekte persoonsgegevens gedurende een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, worden uw gegevens 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Als u na een succesvolle sollicitatieprocedure bij ons in dienst treedt, worden uw sollicitatiegegevens onderdeel van uw personeelsdossier. Indien wij in opdracht van u of van een van onze opdrachtgevers een werving- en selectieprocedure opstarten, zullen wij uw gegevens dan wel de gegevens van de werknemer die door henzelf en/of de werkgever  zijn verstrekt verwerken en voor dezelfde duur bewaren zoals hiervoor genoemd.
 

Overig

Wij verwerken uw gegevens ook om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en om ons klantenbestand optimaal te kunnen beheren en informeren. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om (gerichte) marketing en promotieactiviteiten te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld door u informatie te sturen over aankomende evenementen of nieuwsbrieven. De wettelijke grondslag daarvoor is het gerechtvaardigde belang van SOMEONE om onze onderneming gezond te houden en onze dienstverlening te kunnen blijven optimaliseren. Indien u geen marketingcommunicatie wenst te ontvangen, kunt u zich daarvoor te allen tijde afmelden.  

 

Verstrekking van uw gegevens binnen SOMEONE


Uw gegevens worden binnen SOMEONE uitsluitend verstrekt aan medewerkers die uit hoofde van hun functie, toegang hebben tot deze gegevens en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie daarvan.

 

Verstrekking van uw gegevens aan derden


Wij verstrekken uw gegevens slechts aan derden als:


•    De doorgifte geschiedt aan een door ons voor de in deze privacy verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten die erop toeziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking;
•    Wij op grond van een wettelijke verplichting zijn gehouden persoonsgegevens door te geven aan de daartoe bevoegde instanties.
Op onze website zijn enkele links naar de websites van de partijen opgenomen waarmee wij uw gegevens delen. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om bij een bezoek aan een van deze websites eerst te kijken of deze site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze dan na om te zien of u zich kunt vinden in het door hen gehanteerde beleid.

 

Beveiliging


Wij hebben de noodzakelijke maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van uw gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens, alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.

 

Cookies


Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op de harde schrijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Wij maken gebruik van cookies, zodat u uw gegevens niet steeds opnieuw hoeft in te vullen en wij u kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Indien u dat niet wenst, kunt u via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. In dat geval zullen sommige onderdelen van onze website niet goed meer werken.
Ons cookiebeleid, dat nadere informatie bevat over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor wij cookies gebruiken, vindt u hier.

 

Bewaartermijnen


Uw persoonsgegevens worden bewaard overeenkomstig wet- en regelgeving en voor zolang als dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij deze gegevens van u hebben verzameld.

 

Uw rechten


U hebt het recht een verzoek in te dienen tot inzage, rectificatie, aanvulling of verwijdering van de gegevens die wij van u verwerken. Daarnaast kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken, over te dragen, bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens en uw toestemming voor de verwerking intrekken.

 

Vragen / Klachten


Uw gegevens worden door ons met de grootste zorgvuldigheid beheerd. Indien u ontevreden bent over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken of indien u andere vragen hebt over uw privacy, kunt u contact opnemen met onze privacy officer. Dit kan per post, per mail of telefonisch via onderstaande contactgegevens:

SOMEONE B.V.
T.a.v. de privacy officer
Van Heemstraweg 5
5301 PA Zaltbommel
 
Mocht u een klacht hebben over SOMEONE en de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt, dan kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen


Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de website bekend worden gemaakt. Wij adviseren u dan ook om met enige regelmaat deze pagina te bezoeken om te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

 

Deze privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 september 2021.

Geinteresseerd?

Stuur ons je motivatiebrief en je CV. We kunnen ons voorstellen dat je graag de ins en outs van deze vacature zou willen weten.