Alle Schouten & Nelissen websites

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden SOMEONE B.V.

Voor u liggen de algemene voorwaarden van SOMEONE B.V. Wij zijn een breed georiënteerd loopbaanbureau dat zich richt op de ontwikkeling van mensen en teams binnen uw organisatie, geven advies aan het management en werven, selecteren en detacheren/uitzenden kandidaten voor uw onderneming.

Deze algemene voorwaarden kennen een gelaagde opbouw. Eerst volgt er een algemeen deel. Dit deel is op al onze werkzaamheden van toepassing. Daarna volgende algemene voorwaarden die in aanvulling of in afwijking op het algemene deel van toepassing zijn op de betreffende activiteit

(i) Algemeen deel

De hierna benoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, overeenkomsten, opdrachten en diensten van SOMEONE.

1. Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

 • Offerte(s) Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek
 • Opdrachtgever de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van Opdrachtnemer) aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.
 • Opdrachtnemer De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SOMEONE B.V.
 • Overeenkomst De schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
 • Partijen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.
 • Prestatie(s) De door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden.
 • Schriftelijk Door middel van een door beide Partijen ondertekend document of door een brief, e-mailbericht of elke andere tussen Partijen overeengekomen technische wijze.

2. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten, inclusief verlenging(en) daarvan, met Opdrachtnemer, zulks met de uitdrukkelijke uitsluiting van de door Opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

b. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend mits Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

c. Ingeval van strijdigheid tussen afspraken voortvloeiend uit de Overeenkomst en de afspraken voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden, prevaleren de afspraken uit de Overeenkomst.

d. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Aanbiedingen/Offerte(s)

a. Alle aanbiedingen/Offertes, van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod/de offerte niet binnen de gestelde termijn door Opdrachtgever wordt aanvaard, komt dit te vervallen, waarna Opdrachtnemer gerechtigd is het aanbod/de Offerte al dan niet in een gewijzigde vorm opnieuw uit te brengen.

b. Aanbiedingen/Offertes zijn gebaseerd op de aan Opdrachtnemer door Opdrachtgever verstrekte informatie.

4. Totstandkoming Overeenkomst

a. Een Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand nadat de Opdrachtgever de aanbieding/Offerte van Opdrachtnemer schriftelijk heeft aanvaard dan wel op het moment dat Opdrachtnemer feitelijk een begin van uitvoering heeft gemaakt.

b. Mondelingen afspraken en/of toezeggingen van Opdrachtnemer zijn pas bindend indien deze schriftelijk door een binnen Opdrachtnemer daartoe bevoegd persoon aan Opdrachtgever zijn bevestigd.

c. De Overeenkomst dan wel de schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven.

5. Uitvoering van de overeenkomst

a. Bij de uitvoering van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zoveel als mogelijk rekening houden met de wensen van Opdrachtgever, tenzij dit naar haar oordeel niet bevorderlijk is voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.

b. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden derden in te schakelen en deze werkzaamheden door hen te laten verrichten, tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

c. Opdrachtnemer verplicht zich om de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Opdrachtnemer kan echter het door Opdrachtgever beoogde resultaat niet garanderen. Voor Opdrachtnemer geldt dan ook een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting bij de uitvoering van de Overeenkomst.

6. Wijziging van de Overeenkomst en meerwerk

a. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en de omvang van de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende verplichtingen wordt gewijzigd. Ingeval van een uitbreiding van de werkzaamheden (meerwerk) zullen er aanvullende schriftelijke afspraken worden gemaakt.

b. Wanneer naar het oordeel van Opdrachtnemer een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te kunnen voldoen, is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd deze wijziging eenzijdig door te voeren, tenzij de redelijkheid en billijkheid hieraan in de weg zouden staan.

c. Opdrachtgever aanvaardt dat door een wijzing van de werkzaamheden het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden beïnvloed. Indien Opdrachtgever als gevolg van deze vertraging schade lijdt, is Opdrachtnemer niet gehouden deze schade te vergoeden.

7. Prijzen en betalingen

a. De in de aanbiedingen en Offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

b. Indien er, nadat de (definitieve) Offerte door Opdrachtnemer is uitgebracht, doch voordat deze in zijn geheel is uitgevoerd, van overheidswege (bijvoorbeeld loonstijgingen) of andere omstandigheden, prijswijzigingen optreden, heeft Opdrachtnemer het recht om deze prijswijzigingen door te belasten aan Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

c. Opdrachtnemer brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient de factuur uiterlijk binnen 30 dagen te voldoen op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze, zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (vermeende) tekortkoming in de uitvoering van de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

d. Na het verstrijken van de in dit artikel onder c benoemde betalingstermijn, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling of sommatie is vereist. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente en incassokosten, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, in rekening te brengen, onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade.

e. Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet tijdige en/of onvolledige betaling, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg daarvan.

8. Aansprakelijkheid

a. Opdrachtnemer geeft geen garantie op de (uitvoering van de) werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst.

b. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor de schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is als volgt beperkt.

c. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of als de schade niet dan wel niet volledig door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot factuurbedrag dat Opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen, althans voor dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Wanneer Partijen een Overeenkomst sluiten voor de duur van zes maanden of langer, wordt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

d. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade waaronder doch niet uitsluitend begrepen gederfde winst en/of verliezen van Opdrachtgever en/of derden.

e. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele verbintenissen jegens derden die door een door een door Opdrachtnemer ingeschakelde werknemer(s) en/of derde(n) zijn aangegaan of welke op andere wijze voor de Opdrachtgever zijn ontstaan, al of niet met toestemming van de Opdrachtgever.

f. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden in enig verband staande met de uitvoering van haar verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst dan wel ingevolge de wet.

g. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in een dergelijk geval voor vordering van derden.

h. Elke vorm van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt op zijn vroegst (ii) binnen drie maanden nadat de Opdrachtgever op de hoogte was of op de hoogte had behoren te zijn van het schadeveroorzakende feit; of (ii) een half jaar nadat de Overeenkomst is beëindigd.

9. Geheimhouding

a. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtgever zal zonder toestemming van Opdrachtnemer geen mededelingen doen over de aanpak van Opdrachtnemer, haar werkwijze en dergelijke, dan wel de bevindingen en rapportages van Opdrachtnemer ter beschikking stellen.

b. Ingeval van overtreding van dit artikel verbeurt de Opdrachtgever ten behoeve van Opdrachtnemer een direct opeisbare boete, zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling is vereist, van € 5.000 ineens, te vermeerderen met een bedrag van € 500 per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om nakoming van het vorenstaande en/of de schadevergoeding te vorderen.

10. Intellectuele eigendom

a. Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van de Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan enkel en alleen dan geschieden na verkregen toestemming van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigden voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures en projectmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

b. Alle rechten op alles wat voortkomt uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever, waaronder maar niet beperkt tot voorstellen, rapportages, statistieken, onderzoeksgegevens, databestanden en andere bescheiden en gegenereerde gegevens, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, met dien verstande dat vertrouwelijke informatie niet ter kennis van derden zal worden gebracht.

c. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van enige inbreuk op eigendomsrechten van derden.

11. Privacy

a. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden.

b. Het doel waarvoor Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt is gerelateerd aan de dienstverlening van Opdrachtnemer.

c. Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met Opdrachtgever worden verkregen, worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving behandeld. Het gehele privacy beleid vindt u hier.

12. Ontbinding

a. In geval van tekortkoming door Partijen in de nakoming van hun verplichtingen uit de Overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, alsmede onder andere in geval van zijn faillissement, surséance van betaling en in geval van stillegging, intrekking van eventuele vergunningen, beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering van de Overeenkomst, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf van Opdrachtgever, is betreffende Partij van rechtswege in verzuim en heeft de Partij die niet in verzuim is het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De in verzuim zijnde Partij heeft in een dergelijk geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

b. Onverminderd alle andere rechten kan Opdrachtnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien door Opdrachtgever of een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon, die deel uitmaakt van het bedrijf van Opdrachtnemer of aan een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers.

c. In het in lid b genoemde geval heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

d. Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekende brief of middels deurwaardersexploot.

13. Toepasselijk recht en geschillen

a. Op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing

b. Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel als mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

14. Slotbepalingen

a. Opdrachtnemer heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden respectievelijk de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Partijen.

b. Ingeval een bepaling (of bepalingen) van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Alsdan treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling (of bepalingen) in acht wordt genomen.

(ii) Aanvullend deel – Werving en selectie

Dit aanvullende gedeelte van de algemene voorwaarden is uitsluitend van toepassing op de werkzaamheden van SOMEONE die betrekking hebben op werving en selectie. Behoudens en voor zover daarvan hierna uitdrukkelijk is/wordt afgeweken zijn de bovenstaande voorwaarden (algemene deel) van Opdrachtnemer onverkort ook op de werkzaamheden met betrekking tot werving en selectie van toepassing.

15. Begripsbepalingen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 van deze algemene voorwaarden gelden voor werving en selectie de volgende (aanvullende) begrippen:

 • Arbeidsovereenkomst: de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Kandidaat op grond waarvan de Kandidaat werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.
 • Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die zoekende is naar een nieuwe arbeidsrelatie/dienstbetrekking en geworven is door of zich zelfstandig heeft aangemeld bij Opdrachtnemer.
 • Opdracht: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarbij Opdrachtnemer zich inspant om voor Opdrachtgever een Kandidaat te werven en selecteren.
 • Opdrachtgever: degene die door Opdrachtnemer een kandidaat aangedragen krijgt. Tevens wordt hieronder verstaan de organisatie waarmee de partij aan wie de Kandidaat in eerste instantie is voorgedragen in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband gelieerd is.
 • Opdrachtnemer: de intermediair tussen Opdrachtgever en Kandidaat

16. Vrijblijvendheid voorstel voor Opdrachtgever en totstandkoming overeenkomst

a. Opdrachtnemer stelt voor Opdrachtgever geheel vrijblijvend, Kandidaten voor bij Opdrachtgever. Indien een Opdrachtgever aan Opdrachtnemer naar aanleiding van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte informatie aangeeft met een Kandidaat te willen kennismaken, dient Opdrachtgever dit kenbaar te maken aan Opdrachtnemer. Daarna stemmen Opdrachtnemer en Opdrachtgever af hoe de procedure eruit komt te zien en welke rol van Opdrachtnemer mag worden verwacht. Hiermee is de samenwerking tussen Partijen bekrachtigd.

b. De Opdrachtgever heeft het recht om geheel kosteloos kennismakingsgesprekken te voeren met de door Opdrachtnemer aangedragen Kandidaat. Op het moment dat Opdrachtgever een arbeidsovereenkomst met de Kandidaat aangaat, is Opdrachtnemer gerechtigd daarvoor een vergoeding in rekening te brengen. De vergoeding wordt voorafgaand aan de opdracht schriftelijk overeengekomen.

17. Algemene bepalingen

a. Opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudends voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, gegevens over Kandidaten aan derden te verstrekken dan wel Kandidaten aan derden voor te stellen. Wanneer de Opdrachtgever binnen 12 maanden na de introductie van de Kandidaat de Kandidaat voorstelt bij een andere persoon of onderneming, en resulteert in een arbeidsovereenkomst of een andere contractuele relatie tussen de Kandidaat en die derden, is Opdrachtgever gehouden tot betaling aan Opdrachtnemer van de tussen Partijen overeengekomen vergoeding.

b. Indien Opdrachtgever een door Opdrachtnemer aangedragen Kandidaat afwijst dan wel de Kandidaat een aanbod van Opdrachtgever afwijst en Opdrachtgever binnen 12 maanden na alsnog een arbeidsovereenkomst met de Kandidaat aangaat, dan is Opdrachtgever gehouden tot betaling aan Opdrachtnemer van de tussen Partijen overeengekomen vergoeding.

c. Mochten Kandidaten zich rechtstreeks tot Opdrachtgever wenden in verband met de opdracht die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever uitvoert, is Opdrachtgever verplicht deze Kandidaten direct door te verwijzen naar Opdrachtnemer.

18. Informatieverstrekking en aansprakelijkheid

a. Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer tijdig alle (nadere) informatie te verschaffen die redelijkerwijs in verband met de werving- en selectieprocedure van belang kan zijn.

b. Opdrachtgever dient op een correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de door Opdrachtnemer aangedragen Kandidaat en de aan Opdrachtgever verstrekte informatie.

c. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die men van elkaar of uit een andere bron heeft verkregen.

d. Opdrachtnemer spant zich in om een geschikte Kandidaat te vinden. Echter, Opdrachtnemer verstrekt geen garantie met betrekking tot de geschiktheid van de voorgedragen Kandidaat. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het nagaan van referenties van de Kandidaat (inclusief controle van het behalen van de vereiste diploma’s voor de functie en dergelijke) en is gehouden om voor het aangaan van de arbeidsovereenkomst met de Kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de Kandidaat.

e. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade en verliezen die Opdrachtgever of derden mochten lijden, ongeacht of dit wordt veroorzaakt door (achteraf gebleken) ongeschiktheid van de Kandidaat of door andere factoren.

f. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct dan wel indirect verband houden of verband zouden kunnen houden met de door Opdrachtnemer uitgevoerde opdracht.

Referenties

Wat anderen zeggen

Coen Verberk – Directeur
Coen Verberk – Directeur More Optimal

Sinds kort werkt More Optimal tot volle tevredenheid samen met Someone. Ze geven HR advies en denken mee met de ondernemer vanuit een visie die bij de organisatie past. Ze zijn in staat om daarbij de essentie van zaken goed naar boven te halen en uiteindelijk ook praktisch uit te voeren. Wij zijn enorm blij met de ondersteuning die wij vanuit Someone krijgen.

Joep Eijkens – CEO
Joep Eijkens – CEO BCS HR Software

De afgelopen jaren waren er verschillende organisatorische veranderingen binnen BCS. Er ontstond hierdoor behoefte om de HR-afdeling verder op te zetten en om HR-projecten op de rails te krijgen en te houden. Aangezien we hier op dat moment zelf geen menskracht voor hadden, hebben we Someone gevraagd om ons hierbij te helpen. Someone heeft HR-adviseur Mariëtte Schram bij BCS HR Software ingezet en dit beviel heel goed. Alle HR-gerelateerde zaken kwamen op haar bordje te liggen en zij nam de juiste expertise en skills mee om ons hierbij te ondersteunen.

Ik kan Someone zeker aanbevelen. Als extern HR-partner begrepen zij goed waar wij naar op zoek waren en konden zij ons snel voorzien van de juiste HR-adviseur.

Pieter van der Wal
Pieter van der Wal Van der Wal Makelaars o.g. Zaltbommel

Ook als kleinere organisatie hebben wij behoefte aan een sparringpartner op HR-vlak en hierin hebben wij Someone gevonden. Ze geven ons, al meer dan 50 jaar bestaande, makelaarskantoor praktisch, actueel en helder HR advies. Someone ontzorgt ons hier volledig in zodat wij ons helemaal op ons eigen vak kunnen storten!

Veelgestelde vragen

Heb je vragen?

Een casemanager verzuim is de persoon, vaak de leidinggevende, die het verzuim- en re-integratieproces van een zieke werknemer begeleidt. Deze casemanager verzuim krijgt de verantwoordelijkheid over de uitvoering van het plan van aanpak. In dit plan staat beschreven welke acties de werkgever en de werknemer met elkaar hebben afgesproken om de betreffende werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Lees meer

Over het algemeen geldt dat de arbeidsvoorwaarden bij een overname gelijk blijven. De medewerkers mogen er in principe nooit op achteruit gaan. Maar aangezien het bedrijf dat de overname doet vaak ook al arbeidsvoorwaarden heeft, is het van belang om deze arbeidsvoorwaarden na een overname samen te voegen. Dit kan door te integreren of te harmoniseren.

Lees meer

Ja, het is mogelijk om de arbeidsvoorwaarden gedurende de looptijd te wijzigen, maar het is niet eenvoudig. In principe kan dit alleen met instemming van de werknemer, maar in een aantal uitzonderingsgevallen is eenzijdig wijzigen ook mogelijk.

Lees meer

Bij Someone geven we geen HR-advies online. Tuurlijk, je mag ons altijd online benaderen met een vraag waardoor we met elkaar in gesprek komen. Maar ervaring leert dat de gestelde vraag vaak niet de echte vraag is. Vandaar dat wij geen HR-advies online geven, maar waarde hechten aan persoonlijk contact.

Lees meer

Wanneer een werknemer zich ziekmeldt, moet er van alles geregeld worden. Niet alleen op het werk, maar ook op het gebied van verzuimbegeleiding. De begeleiding bij verzuim moet voldoen aan de Wet verbetering poortwachter, de AVG en andere wet- en regelgeving. Veel gespecialiseerde processen waar kennis en kunde voor nodig is. En dit alles is het antwoord op de vraag ‘Wat is casemanagement?’.

Lees meer
Nieuwsberichten

Op de hoogte blijven?

28 juni 2023
Hoe kom ik aan goede mensen en hoe behoud ik ze?

Hoe kom ik aan goede mensen en hoe behoud ik ze?

De arbeidsmarkt verandert in snel tempo. Hoe zorg je ervoor dat je bedrijf zich in...

28 juni 2023
Wat levert een HR-scan me op en welke onderdelen komen aan bod?

Wat levert een HR-scan me op en welke onderdelen komen aan bod?

Twijfel je weleens over jouw HR-beleid? Wil je weten of jouw personeelsdossiers wel kloppen? Of...

20 april 2023
Hoe ga je in deze huidige arbeidsmarkt om met arbeidsvoorwaarden en beloning?

Hoe ga je in deze huidige arbeidsmarkt om met arbeidsvoorwaarden en beloning?

De afgelopen tijd is er het één en ander veranderd op de huidige arbeidsmarkt. Zo...

20 april 2023
Waarom zou ik eigenlijk een HR-beleid maken?

Waarom zou ik eigenlijk een HR-beleid maken?

Om een organisatie succesvol te maken en te houden, heb je goede mensen nodig. Een...

20 april 2023
Het functiehuis: een voorbeeld uit de praktijk

Het functiehuis: een voorbeeld uit de praktijk

Het functiehuis is de kapstok voor functiewaardering, personeelsplanning, loopbaanpaden en ontwikkeling. Vaak krijgen wij van...

28 juni 2023
Hoe kom ik aan goede mensen en hoe behoud ik ze?

Hoe kom ik aan goede mensen en hoe behoud ik ze?

De arbeidsmarkt verandert in snel tempo. Hoe zorg je ervoor dat je bedrijf zich in...

28 juni 2023
Wat levert een HR-scan me op en welke onderdelen komen aan bod?

Wat levert een HR-scan me op en welke onderdelen komen aan bod?

Twijfel je weleens over jouw HR-beleid? Wil je weten of jouw personeelsdossiers wel kloppen? Of...

20 april 2023
Hoe ga je in deze huidige arbeidsmarkt om met arbeidsvoorwaarden en beloning?

Hoe ga je in deze huidige arbeidsmarkt om met arbeidsvoorwaarden en beloning?

De afgelopen tijd is er het één en ander veranderd op de huidige arbeidsmarkt. Zo...